Catalogus van de Arbowet

Per organisatie en per branche kunnen de specifieke afspraken verschillen. In een arbocatalogus staan deze afspraken vastgelegd. Het is aan te raden om bij de eigen organisatie of branche informatie te vragen over de specifieke afspraken. Ook is het verstandig om de catalogus te raadplegen.

Verantwoordelijkheden werkgevers

Hieronder vind je de algemene verantwoordelijkheden van werkgevers:

  • De arbeid die in de organisatie wordt verricht mag geen nadelige consequenties hebben voor de gezondheid en veiligheid van het personeel. Daarom moet een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid) worden ontwikkeld en uitgevoerd.
  • De risico’s die het personeel in een bedrijf lopen moeten vastgelegd worden in een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Het is noodzakelijk om hierin te vermelden hoe de medewerkers tegen deze risico’s beschermd worden.
  • Het is verplicht dat er minstens één preventiemedewerker werkzaam is binnen de organisatie.
  • Elke werkgever moet beschikken over een basiscontract, hierin staat een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts.
  • Gevaren voor de gezondheid van werknemers zoveel mogelijk bij de bron aanpakken.
  • De inrichting van de werkplaatsen, arbeidsmiddelen die gebruikt worden, de werkmethode en de arbeidsinhoud zelf zoveel mogelijk aanpassen aan elk individuele werknemer. Dit geldt ook voor personeel met een structurele functionele beperking (door ziekte bijvoorbeeld).
  • Beperken en voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen in het spel zijn.
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en registreren.
  • Werknemers beschermen tegen risico’s op werk.
  • Werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld oordopjes tegen gehoorbeschadiging) en goed gereedschap bieden.
Afvallen